Speyeria coronis simaetha dos Passos & Grey, 1945;  Comments: TL: USA (Wa) .

Speyeria coronis simaetha
USA: WASHINGTON: Kittitas Co., near Umptanum Falls, 01-VI-2007