________________________________ 
Species   Atlides thargelia

Atlides thargelia

(Burmeister, 1878)

Thargelia Hairstreak

Bolivia to Argentina

TL: Argentina

thargelia Burmeister 1878 T Argentina

thargelia Burmeister 1878 T Argentina