________________________________ 
Brachyglenis esthema ecuadorensis Lathy, 1932;  Comments: TL: Ecuador .

Brachyglenis esthema
ecuadorensis

Lathy, 1932TL: Ecuador


ecuadorensis Lathy 1932 T Ecuador

ecuadorensis Lathy 1932 T Ecuador