________________________________ 
Species   Dismorphia spio

Dismorphia spio

(Godart, 1819)

Hispaniolan Mimic-White

Hispaniola and Puerto Rico

TL: Antilles

spio Godart 1819 LT Antilles

spio Godart 1819 LT Antilles

spio Godart 1819 PLT Antilles

spio Godart 1819 PLT Antilles

spio Godart 1819 PLT Antilles

spio Godart 1819 PLT Antilles

spio Godart 1819 PLT Antilles

spio Godart 1819 PLT Antilles

virago Avinoff 1926 HT Puerto Rico

virago Avinoff 1926 HT Puerto Rico

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult