________________________________ 
Dismorphia theucharila theucharila (E. Doubleday, 1848);  Comments: TL: Venezuela .

Dismorphia theucharila
theucharila

(E. Doubleday, 1848)TL: Venezuela


theucharila Doubleday 1848 LT Venezuela

theucharila Doubleday 1848 LT Venezuela