________________________________ 
Species   Dismorphia thermesina

Dismorphia thermesina thermesina

(Hopffer, 1874)TL: [Peru]


thermesina Hopffer 1874 HT [Peru]

thermesina Hopffer 1874 HT [Peru]

specimen

specimen

Dismorphia thermesina pimpla

(Hopffer, 1874)TL: Bolivia


pimpla Hopffer 1874 LT Bolivia

pimpla Hopffer 1874 LT Bolivia

live adult

live adult