________________________________ 
Dismorphia theucharila leuconoe (H. Bates, 1861);  Comments: TL: Brazil ([Am]) .

Dismorphia theucharila leuconoe

(H. Bates, 1861)



TL: Brazil ([Am])


leuconoe Bates 1861 LT Brazil ([Am])

leuconoe Bates 1861 LT Brazil ([Am])

erythroë Bates 1861 LT Brazil (Am)

erythroë Bates 1861 LT Brazil (Am)

melanoë Bates 1861 LT Brazil (Am)

melanoë Bates 1861 LT Brazil (Am)

melanoides Röber 1909 LT Ecuador

melanoides Röber 1909 LT Ecuador

pellucida Röber 1924 LT Brazil (Am)

pellucida Röber 1924 LT Brazil (Am)

live adult

live adult