________________________________ 
Species   Enantia jethys

Enantia jethys

(Boisduval, 1836)

Jethys Mimic-White

E Mexico to El Salvador &
Nicaragua

TL: Mexico

jethys Boisduval 1836 T Mexico

jethys Boisduval 1836 T Mexico

cornelia Felder & Felder 1865 LT Mexico

cornelia Felder & Felder 1865 LT Mexico

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult