________________________________ 
Genus   Eucheira

Eucheira socialis socialis

Westwood, 1834

Social White

C Mexico to Oaxaca

TL: Mexico

socialis Westwood 1834 T Mexico

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Eucheira socialis westwoodi

Beutelspacher, 1984

Social White

NW Mexico

TL: Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 HT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 HT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 HT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 T Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 T Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 T ?Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 T ?Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

westwoodi Beutelspacher 1984 PT Mexico (Dur)

niger Beutelspacher 1984 T Mexico (Dur)

niger Beutelspacher 1984 T Mexico (Dur)

niger Beutelspacher 1984 T ?Mexico (Dur)

niger Beutelspacher 1984 T ?Mexico (Dur)

specimen

specimen

specimen

specimen

immatures

immatures

immatures

immatures

foodplants and habitat