________________________________ 
Euchloe ausonides palaeoreios K. Johnson, 1976;  Comments: TL: USA (SD) .

Euchloe ausonides palaeoreios

K. Johnson, 1976

Large Marble

TL: USA (SD)


palaeoreios Johnson 1976 HT USA (SD)

habitat

habitat