________________________________ 
Euselasia euodias euodias (Hewitson, 1856);  Comments: TL: Brazil (Am) .

Euselasia euodias euodias

(Hewitson, 1856)TL: Brazil (Am)


euodias Hewitson 1856 T Brazil (Am)

euodias Hewitson 1856 T Brazil (Am)

specimen

specimen