________________________________ 
Euselasia midas crotopina Seitz, 1916;  Comments: TL: [Peru] .

Euselasia midas crotopina

Seitz, 1916TL: [Peru]


crotopina Seitz 1916 T [Peru]

crotopina Seitz 1916 T [Peru]

specimen

specimen