________________________________ 
Species   Euselasia pontasis

Euselasia pontasis

Callaghan, Llorente & Luis, 2007

Pointed Euselasia

SE Mexico (VER, CHIS)

TL: Mexico (Chia)

pontasis Callaghan et al. 2007 HT Mexico (Chia)

pontasis Callaghan et al. 2007 HT Mexico (Chia)

pontasis Callaghan et al. 2007 HT Mexico (Chia)

specimen

specimen

specimen

specimen