________________________________ 
Glaucopsyche lygdamus mildredae F. Chermock, 1945;  Comments: TL: Canada (NS) .

Glaucopsyche lygdamus mildredae

F. Chermock, 1945

Silvery Blue

TL: Canada (NS)


mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)

mildredae Chermock 1945 PT Canada (NS)