________________________________ 
Species   Hermathena oweni

Hermathena oweni

Schaus, 1913

Peppered Metalmark

SE Mexico to Costa Rica

TL: Costa Rica

oweni Schaus 1913 T Costa Rica

oweni Schaus 1913 T Costa Rica

dativa Schaus 1928 T Guatemala

dativa Schaus 1928 T Guatemala

dativa Schaus 1928 T ?Guatemala

dativa Schaus 1928 T ?Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult