________________________________ 
Species   Kolana chlamys

Kolana chlamys

(H. Druce, 1907)TL: Paraguay


chlamys Druce 1907 T Paraguay

chlamys Druce 1907 T Paraguay