________________________________ 
Lemonias zygia zygia Hübner, [1807];  Comments: TL: Brazil .

Lemonias zygia zygia

Hübner, [1807]TL: Brazil


caletor Dalman 1823 T Brazil

caletor Dalman 1823 T Brazil

baroptenosa Stichel 1910 T Brazil (Pa)

baroptenosa Stichel 1910 T Brazil (Pa)