________________________________ 
Leptophobia diaguita latifascia Joicey & Talbot, 1928;  Comments: TL: Peru; Ecuador .

Leptophobia diaguita latifascia

Joicey & Talbot, 1928TL: Peru; Ecuador


latifascia Joicey & Talbot 1928 T Peru;Ecuador

latifascia Joicey & Talbot 1928 T Peru;Ecuador