________________________________ 
Species   Lycaena gorgon

Lycaena gorgon gorgon

(Boisduval, 1852)

Gorgon Copper

TL: USA (Ca)


gorgon Boisduval 1852 T USA (Ca)

gorgon Boisduval 1852 T USA (Ca)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

aberration

aberration

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

habitat

habitat

habitat

habitat

Lycaena gorgon micropunctata

J. Emmel & Pratt, 1998

Gorgon Copper

TL: USA (Ca)


micropunctata Emmel & Pratt 1998 HT USA (Ca)

micropunctata Emmel & Pratt 1998 HT USA (Ca)

micropunctata Emmel & Pratt 1998 HT USA (Ca)

micropunctata Emmel & Pratt 1998 AT USA (Ca)

micropunctata Emmel & Pratt 1998 AT USA (Ca)

micropunctata Emmel & Pratt 1998 AT USA (Ca)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

habitat

habitat

habitat

habitat

Lycaena gorgon jacquelineae

J. Emmel & Pratt, 1998

Gorgon Copper

TL: USA (Ca)


jacquelineae Emmel & Pratt 1998 HT USA (Ca)

jacquelineae Emmel & Pratt 1998 HT USA (Ca)

jacquelineae Emmel & Pratt 1998 HT USA (Ca)

jacquelineae Emmel & Pratt 1998 AT USA (Ca)

jacquelineae Emmel & Pratt 1998 AT USA (Ca)

jacquelineae Emmel & Pratt 1998 AT USA (Ca)

jacquelineae Emmel & Pratt 1998 PT USA (Ca)

jacquelineae Emmel & Pratt 1998 PT USA (Ca)

jacquelineae Emmel & Pratt 1998 PT USA (Ca)

jacquelineae Emmel & Pratt 1998 PT USA (Ca)

jacquelineae Emmel & Pratt 1998 PT USA (Ca)

jacquelineae Emmel & Pratt 1998 PT USA (Ca)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

aberration

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

Lycaena gorgon dorothea

J. Emmel & Pratt, 1998

Gorgon Copper

TL: USA (Or)


dorothea Emmel & Pratt 1998 HT USA (Or)

dorothea Emmel & Pratt 1998 AT USA (Or)

dorothea Emmel & Pratt 1998 AT USA (Or)

dorothea Emmel & Pratt 1998 AT USA (Or)

dorothea Emmel & Pratt 1998 PT USA (Or)

dorothea Emmel & Pratt 1998 PT USA (Or)

dorothea Emmel & Pratt 1998 PT USA (Or)

dorothea Emmel & Pratt 1998 PT USA (Or)

dorothea Emmel & Pratt 1998 PT USA (Or)

dorothea Emmel & Pratt 1998 PT USA (Or)

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat