________________________________ 
Lycaena gorgon micropunctata J. Emmel & Pratt, 1998;  Comments: TL: USA (Ca) .

Lycaena gorgon micropunctata

J. Emmel & Pratt, 1998

Gorgon Copper

TL: USA (Ca)


micropunctata Emmel & Pratt 1998 HT USA (Ca)

micropunctata Emmel & Pratt 1998 HT USA (Ca)

micropunctata Emmel & Pratt 1998 HT USA (Ca)

micropunctata Emmel & Pratt 1998 AT USA (Ca)

micropunctata Emmel & Pratt 1998 AT USA (Ca)

micropunctata Emmel & Pratt 1998 AT USA (Ca)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

habitat

habitat

habitat

habitat