________________________________ 
Lycaena nivalis bichroma J. Emmel & Pratt, 1998;  Comments: TL: USA (Ca) .

Lycaena nivalis bichroma

J. Emmel & Pratt, 1998

Lilac-bordered Copper

TL: USA (Ca)


bichroma Emmel & Pratt 1998 HT USA (Ca)

bichroma Emmel & Pratt 1998 HT USA (Ca)

bichroma Emmel & Pratt 1998 HT USA (Ca)

bichroma Emmel & Pratt 1998 AT USA (Ca)

bichroma Emmel & Pratt 1998 AT USA (Ca)

bichroma Emmel & Pratt 1998 AT USA (Ca)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

immatures

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat