________________________________ 
Species   Melanis smithiae

Melanis smithiae smithiae

(Westwood, 1851)TL: Brazil ([Pe])


smithiae Westwood 1851 T Brazil ([Pe])

smithiae Westwood 1851 T Brazil ([Pe])

zoega Hewitson [1853] T Brazil (MG)

zoega Hewitson [1853] T Brazil (MG)

flammula Bates 1868 T Brazil (Am)

flammula Bates 1868 T Brazil (Am)

aurolimbata Thieme 1907 T Bolivia

aurolimbata Thieme 1907 T Bolivia

quadripunctata Stichel 1910 T Brazil (Am/ES);Peru;Surinam

quadripunctata Stichel 1910 T Brazil (Am/ES);Peru;Surinam

nigretta Seitz 1913 T Brazil (Pa)

nigretta Seitz 1913 T Brazil (Pa)

Melanis smithiae xarifa

(Hewitson, [1853])TL: Venezuela


xarifa Hewitson [1853] T Venezuela

xarifa Hewitson [1853] T Venezuela

impunctata Stichel 1910 T Colombia

impunctata Stichel 1910 T Colombia