________________________________ 
Mimoides ariarathes leuctra (Rothschild & Jordan, 1906);  Comments: TL: Brazil (Go) .

Mimoides ariarathes leuctra

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Brazil (Go)


leuctra Rothschild & Jordan 1906 LT Brazil (Go)

leuctra Rothschild & Jordan 1906 LT Brazil (Go)

leuctra Rothschild & Jordan 1906 LT Brazil (Go)

leuctra Rothschild & Jordan 1906 T Brazil (Go)

leuctra Rothschild & Jordan 1906 T Brazil (Go)