________________________________ 
Mimoides euryleon pithonius (Rothschild & Jordan, 1906);  Comments: TL: Colombia .

Mimoides euryleon pithonius

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Colombia


pithonius Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

pithonius Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

pithonius Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

pithonius Rothschild & Jordan 1906 T Colombia

pithonius Rothschild & Jordan 1906 T Colombia

pithonius Rothschild & Jordan 1906 PLT Colombia

pithonius Rothschild & Jordan 1906 PLT Colombia

pithonius Rothschild & Jordan 1906 PLT Colombia

pleiades Johnson & Matusik 1987 T Colombia

pleiades Johnson & Matusik 1987 T Colombia

specimen

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures