________________________________ 
Mimoides thymbraeus thymbraeus (Boisduval, 1836);  Comments: SE Mexico to Honduras TL: Mexico.

Mimoides thymbraeus thymbraeus

(Boisduval, 1836)

White-crescent Swallowtail

SE Mexico to Honduras

TL: Mexico

thymbraeus Boisduval 1836 T Mexico

thymbraeus Boisduval 1836 T Mexico

pallida Vázquez 1949 T Mexico (Ver)

pallida Vázquez 1949 T Mexico (Ver)

aconopheus Vázquez 1957 T Mexico (Oax;Ver)

aconopheus Vázquez 1957 T Mexico (Oax;Ver)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult