________________________________ 
Species   Mimoides xynias

Mimoides xynias trapeza

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Ecuador


trapeza Rothschild & Jordan 1906 HT Ecuador

trapeza Rothschild & Jordan 1906 HT Ecuador

trapeza Rothschild & Jordan 1906 HT Ecuador

trapeza Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

trapeza Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

trapeza Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

trapeza Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

androna Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

androna Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

xisuthrus Niepelt 1908 T Ecuador

xisuthrus Niepelt 1908 T Ecuador

concoloratus Joicey & Talbot 1922 T Ecuador

concoloratus Joicey & Talbot 1922 T Ecuador

Mimoides xynias xynias

(Hewitson, 1875)TL: Bolivia


xynias Hewitson 1875 T Bolivia

xynias Hewitson 1875 T Bolivia