________________________________ 
Mimoides xynias trapeza (Rothschild & Jordan, 1906);  Comments: TL: Ecuador .

Mimoides xynias trapeza

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Ecuador


trapeza Rothschild & Jordan 1906 HT Ecuador

trapeza Rothschild & Jordan 1906 HT Ecuador

trapeza Rothschild & Jordan 1906 HT Ecuador

trapeza Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

trapeza Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

trapeza Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

trapeza Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

androna Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

androna Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

xisuthrus Niepelt 1908 T Ecuador

xisuthrus Niepelt 1908 T Ecuador

concoloratus Joicey & Talbot 1922 T Ecuador

concoloratus Joicey & Talbot 1922 T Ecuador