________________________________ 
Species   Ministrymon ligia

Ministrymon ligia

(Hewitson, 1877)TL: Colombia


ligia Hewitson 1877 T Colombia

ligia Hewitson 1877 T Colombia