________________________________ 
Species   Nathalis plauta

Nathalis plauta

E. Doubleday, 1847TL: Venezuela


plauta Doubleday 1847 T Venezuela

plauta Doubleday 1847 T Venezuela

coliaides Fassl 1915 T Colombia

coliaides Fassl 1915 T Colombia

specimen

specimen

specimen

specimen