________________________________ 
Species   Neographium zonaria

Neographium zonaria

(A. Butler, 1869)

Hispaniolan Kite-Swallowtail

Hispaniola

TL: Dominican Rep.

zonaria Butler 1869 T Dominican Rep.

zonaria Butler 1869 T Dominican Rep.

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen