________________________________ 
Species   Paiwarria telemus

Paiwarria telemus

(Cramer, 1775)

Telemus Hairstreak

Colombia to S Brazil

TL: Guyana

specimen

specimen

specimen

specimen