________________________________ 
Species   Panthiades phaleros

Panthiades phaleros

(Linnaeus, 1767)

Phaleros Hairstreak

SE Mexico to S Brazil

TL: "India"

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Linnean specimen

Linnean specimen

Linnean specimen

Linnean specimen

Linnean specimen

Linnean specimen

live adult

live adult

live adult

live adult