________________________________ 
Parides erithalion erithalion (Boisduval, 1836);  Comments: TL: Colombia; "Jamaica" .

Parides erithalion erithalion

(Boisduval, 1836)TL: Colombia; "Jamaica"


erithalion Boisduval 1836 T Colombia;"Jamaica"

erithalion Boisduval 1836 T Colombia;"Jamaica"

erithalion Boisduval 1836 T Colombia;"Jamaica"

erithalion Boisduval 1836 T Colombia;"Jamaica"

phaenon Kollar 1850 T Colombia

phaenon Kollar 1850 T Colombia