________________________________ 
Parides erithalion xanthias (Rothschild & Jordan, 1906);  Comments: TL: Peru .

Parides erithalion xanthias

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Peru


xanthias Rothschild & Jordan 1906 T Peru

xanthias Rothschild & Jordan 1906 T Peru

xanthias Rothschild & Jordan 1906 T Peru

xanthias Rothschild & Jordan 1906 T Peru

luctuosa Butler 1869 HT Peru

luctuosa Butler 1869 HT Peru

luctuosa Butler 1869 HT Peru

luctuosa Butler 1869 T Peru

luctuosa Butler 1869 T Peru