________________________________ 
Species   Parrhasius orgia

Parrhasius orgia

(Hewitson, 1867)

Variable Hairstreak

E & W Mexico to S Brazil &
Argentina

TL: Venezuela; French Guiana

orgia Hewitson 1867 T Venezuela;French Guiana

orgia Hewitson 1867 T Venezuela;French Guiana

sedecia Hewitson 1874 T

sedecia Hewitson 1874 T

teleontes Druce 1890 T Colombia

teleontes Druce 1890 T Colombia

amazonis Nicolay 1979 T Brazil (Ce)

amazonis Nicolay 1979 T Brazil (Ce)

amazonis Nicolay 1979 PT Brazil (Ce)

amazonis Nicolay 1979 PT Brazil (Ce)

amazonis Nicolay 1979 PT Brazil (Ce)

amazonis Nicolay 1979 PT Brazil (Ce)

amazonis Nicolay 1979 PT Brazil (Ce)

amazonis Nicolay 1979 PT Brazil (Ce)

orgiophantes Clench 1979 T Bolivia

orgiophantes Clench 1979 T Bolivia

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult