________________________________ 
Perrhybris pamela mapa J. Maza & R. G. Maza, 1989;  Comments: SW Chiapas TL: Mexico (Chia).

Perrhybris pamela mapa

J. Maza & R. G. Maza, 1989

Dimorphic White

SW Chiapas

TL: Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 T Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 T Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 T ?Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 T ?Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

specimen

specimen