________________________________ 
Phulia garleppi garleppi W. D. Field & Herrera, 1977;  Comments: TL: Peru .

Phulia garleppi garleppi

W. D. Field & Herrera, 1977TL: Peru


specimen

specimen

specimen

specimen