________________________________ 
Genus   Protesilaus

Protesilaus telesilaus dolius

(Rothschild & Jordan, 1906)

Telesilaus Swallowtail

C Panama to Trinidad and NW
Ecuador

TL: Colombia

dolius Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

dolius Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

dolius Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

dolius Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

dolius Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

dolius Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

dolius Rothschild & Jordan 1906 T Colombia

dolius Rothschild & Jordan 1906 T Colombia

macrosilaus Bates 1863 T Panama

macrosilaus Bates 1863 T Panama

macrosilaus Bates 1863 PLT Panama

macrosilaus Bates 1863 PLT Panama

macrosilaus Bates 1863 PLT Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Protesilaus telesilaus
telesilaus

(C. Felder & R. Felder, 1864)TL: Colombia; Brazil (Am)


telesilaus Felder & Felder 1864 T Colombia;Brazil (Am)

telesilaus Felder & Felder 1864 T Colombia;Brazil (Am)

Protesilaus telesilaus
salobrensis

(R.F. d'Almeida, 1941)TL: Brazil (MT)


salobrensis d'Almeida 1941 T Brazil (MT)

salobrensis d'Almeida 1941 T Brazil (MT)

Protesilaus telesilaus vitellus

(Fruhstorfer, 1907)TL: Brazil (Pr)


vitellus Fruhstorfer 1907 LT Brazil (Pr)

vitellus Fruhstorfer 1907 LT Brazil (Pr)

vitellus Fruhstorfer 1907 T Brazil (Pr)

vitellus Fruhstorfer 1907 T Brazil (Pr)

sexfasciatus Hoffmann 1934 T Brazil (SC)

sexfasciatus Hoffmann 1934 T Brazil (SC)

Protesilaus stenodesmus

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Paraguay


stenodesmus Rothschild & Jordan 1906 LT Paraguay

stenodesmus Rothschild & Jordan 1906 LT Paraguay

stenodesmus Rothschild & Jordan 1906 LT Paraguay

stenodesmus Rothschild & Jordan 1906 T Paraguay

stenodesmus Rothschild & Jordan 1906 T Paraguay

Protesilaus earis

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Ecuador


earis Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

earis Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

Protesilaus orthosilaus

(Weymer, 1899)TL: Paraguay


orthosilaus Weymer 1899 T Paraguay

orthosilaus Weymer 1899 T Paraguay

ampliornatus Röber 1925 T Brazil (MT)

ampliornatus Röber 1925 T Brazil (MT)

Protesilaus helios

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Brazil (Pr)


helios Rothschild & Jordan 1906 LT Brazil (Pr)

helios Rothschild & Jordan 1906 LT Brazil (Pr)

helios Rothschild & Jordan 1906 LT Brazil (Pr)

helios Rothschild & Jordan 1906 T Brazil (Pr)

helios Rothschild & Jordan 1906 T Brazil (Pr)

sexfasciatus Hoffmann 1934 T Brazil (SC)

sexfasciatus Hoffmann 1934 T Brazil (SC)

jordani Zikán 1937 T Brazil (SP)

jordani Zikán 1937 T Brazil (SP)

rothschildianus Zikán 1937 T Brazil (RJ)

rothschildianus Zikán 1937 T Brazil (RJ)

Protesilaus protesilaus
dariensis

(Rothschild & Jordan, 1906)

Great Kite-Swallowtail

Costa Rica & Panama to N
Venezuela

TL: Panama

dariensis Rothschild & Jordan 1906 LT Panama

dariensis Rothschild & Jordan 1906 LT Panama

dariensis Rothschild & Jordan 1906 LT Panama

dariensis Rothschild & Jordan 1906 LT Panama

dariensis Rothschild & Jordan 1906 LT Panama

dariensis Rothschild & Jordan 1906 LT Panama

dariensis Rothschild & Jordan 1906 T Panama

dariensis Rothschild & Jordan 1906 T Panama

diotimus Ehrmann 1919 T "Colombia"

diotimus Ehrmann 1919 T "Colombia"

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Protesilaus protesilaus
archesilaus

(C. Felder & R. Felder, 1865)TL: Colombia


archesilaus Felder & Felder 1865 LT Colombia

archesilaus Felder & Felder 1865 LT Colombia

archesilaus Felder & Felder 1865 LT Colombia

archesilaus Felder & Felder 1865 T Colombia

archesilaus Felder & Felder 1865 T Colombia

rubrocinctus Eimer 1889 T Colombia

rubrocinctus Eimer 1889 T Colombia

reducta Dufrane 1946 T Colombia

reducta Dufrane 1946 T Colombia

specimen

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Protesilaus protesilaus
protesilaus

(Linnaeus, 1758)TL: "North America"


theogenus Ehrmann 1919 T Peru

theogenus Ehrmann 1919 T Peru

embrikstrandi d'Almeida 1936 T Brazil (SP)

embrikstrandi d'Almeida 1936 T Brazil (SP)

nigrifrons Zikán 1937 T Brazil (SP)

nigrifrons Zikán 1937 T Brazil (SP)

pseudosilaus Zikán 1937 T Brazil (SP)

pseudosilaus Zikán 1937 T Brazil (SP)

travassosi d'Almeida 1938 T Brazil (RJ)

travassosi d'Almeida 1938 T Brazil (RJ)

agathosilaus Zikán 1938 T Brazil (RJ)

agathosilaus Zikán 1938 T Brazil (RJ)

Linnean specimen

Linnean specimen

Linnean specimen

Linnean specimen

Linnean specimen

Linnean specimen

Protesilaus protesilaus
nigricornis

(Staudinger, 1884)TL: Brazil (SP)


nigricornis Staudinger 1884 T Brazil (SP)

nigricornis Staudinger 1884 T Brazil (SP)

Protesilaus macrosilaus
penthesilaus

(C. Felder & R. Felder, 1865)

Five-striped Kite-Swallowtail

SE Mexico to Guatemala and El
Salvador

TL: Mexico

penthesilaus Felder & Felder 1865 T Mexico

penthesilaus Felder & Felder 1865 T Mexico

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Protesilaus macrosilaus
macrosilaus

(G. Gray, [1853])

Five-striped Kite-Swallowtail

Honduras to Costa Rica

TL: Honduras

macrosilaus Gray [1853] LT Honduras

macrosilaus Gray [1853] LT Honduras

macrosilaus Gray [1853] LT Honduras

macrosilaus Gray [1853] T Honduras

macrosilaus Gray [1853] T Honduras

duodecimus Röber 1927 T

duodecimus Röber 1927 T

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Protesilaus macrosilaus leucones

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Colombia


leucones Rothschild & Jordan 1906 T Colombia

leucones Rothschild & Jordan 1906 T Colombia

Protesilaus molops molops

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Ecuador


molops Rothschild & Jordan 1906 LT Ecuador

molops Rothschild & Jordan 1906 LT Ecuador

molops Rothschild & Jordan 1906 LT Ecuador

molops Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

molops Rothschild & Jordan 1906 T Ecuador

Protesilaus molops hetaerius

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Colombia; Guyana; Peru;
Surinam; Ecuador; Bolivia


hetaerius Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia;Guyana;Peru;Surinam;Ecuador;Bolivia

hetaerius Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia;Guyana;Peru;Surinam;Ecuador;Bolivia

hetaerius Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia;Guyana;Peru;Surinam;Ecuador;Bolivia

hetaerius Rothschild & Jordan 1906 T Colombia;Guyana;Peru;Surinam;Ecuador;Bolivia

hetaerius Rothschild & Jordan 1906 T Colombia;Guyana;Peru;Surinam;Ecuador;Bolivia

Protesilaus molops megalurus

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Brazil (MG)


megalurus Rothschild & Jordan 1906 LT Brazil (MG)

megalurus Rothschild & Jordan 1906 LT Brazil (MG)

megalurus Rothschild & Jordan 1906 LT Brazil (MG)

megalurus Rothschild & Jordan 1906 T Brazil (MG)

megalurus Rothschild & Jordan 1906 T Brazil (MG)

Protesilaus glaucolaus
glaucolaus

(H. Bates, 1864)

Glaucolaus Swallowtail

Panama to C Colombia

TL: Panama

glaucolaus Bates 1864 T Panama

glaucolaus Bates 1864 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

Protesilaus glaucolaus melaenus

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Colombia


melaenus Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

melaenus Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

melaenus Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

melaenus Rothschild & Jordan 1906 T Colombia

melaenus Rothschild & Jordan 1906 T Colombia

Protesilaus glaucolaus leucas

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Peru


leucas Rothschild & Jordan 1906 LT Peru

leucas Rothschild & Jordan 1906 LT Peru

leucas Rothschild & Jordan 1906 LT Peru

leucas Rothschild & Jordan 1906 T Peru

leucas Rothschild & Jordan 1906 T Peru

leucas Rothschild & Jordan 1906 PLT Peru

leucas Rothschild & Jordan 1906 PLT Peru

leucas Rothschild & Jordan 1906 PLT Peru

Protesilaus leucosilaus

(J. Zikán, 1937)TL: Brazil (Am)


leucosilaus Zikán 1937 T Brazil (Am)

leucosilaus Zikán 1937 T Brazil (Am)

Protesilaus aguiari

(R.F. d'Almeida, 1937)TL: Brazil (Pa)


aguiari d'Almeida 1937 T Brazil (Pa)

aguiari d'Almeida 1937 T Brazil (Pa)

aristosilaus Zikán 1937 T Brazil (Am)

aristosilaus Zikán 1937 T Brazil (Am)