________________________________ 
Species   Pseudolucia avishai

Pseudolucia avishai

Benyamini, Bálint & K.
Johnson, 1995TL: Chile


avishai Benyamini et al. 1995 T Chile

avishai Benyamini et al. 1995 T Chile