________________________________ 
Species   Pterourus eurymedon

Pterourus eurymedon

(Lucas, 1852)

Pale Tiger Swallowtail

W USA & Canada, Baja California
Norte

TL: USA (Ca)

eurymedon Lucas 1852 T USA (Ca)

eurymedon Lucas 1852 T USA (Ca)

eurymedon Lucas 1852 T USA (Ca)

eurymedon Lucas 1852 T USA (Ca)

eurymedon Lucas 1852 T USA (Ca)

eurymedon Lucas 1852 T USA (Ca)

eurymedon Lucas 1852 T USA (Ca)

eurymedon Lucas 1852 T USA (Ca)

albanus Felder & Felder 1865 T USA (Ca)

albanus Felder & Felder 1865 T USA (Ca)

cocklei Gunder 1925 T Canada

cocklei Gunder 1925 T Canada

columbiana Gunder 1925 T Canada

columbiana Gunder 1925 T Canada

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat