________________________________ 
Species   Strymon limenia

Strymon limenia

(Hewitson, 1868)

Limenia Scrub-Hairstreak

S Florida, Greater Antilles, St.
Thomas

TL: Jamaica

limenia Hewitson 1868 T Jamaica

limenia Hewitson 1868 T Jamaica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen