________________________________ 
Species   Strymon toussainti

Strymon toussainti

(W. Comstock & Huntington, 1943)

Toussaint's Scrub-Hairstreak

Hispaniola, E Cuba

TL: Haiti

toussainti Comstock & Huntington 1943 T Haiti

toussainti Comstock & Huntington 1943 T Haiti

toussainti Comstock & Huntington 1943 T ?Haiti

andrewi Johnson & Matusik 1988 HT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 HT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 HT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 T Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 T Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 PT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 PT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 PT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 PT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 PT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 PT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 PT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 PT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 PT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 PT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 PT Dominican Rep.

andrewi Johnson & Matusik 1988 PT Dominican Rep.

rhaptos Johnson et al. 1990 T "Argentina"

rhaptos Johnson et al. 1990 T "Argentina"

amonensis Smith et al. 1991 T Puerto Rico

amonensis Smith et al. 1991 T Puerto Rico

amonensis Smith et al. 1991 PT Puerto Rico

amonensis Smith et al. 1991 PT Puerto Rico

amonensis Smith et al. 1991 PT Puerto Rico

amonensis Smith et al. 1991 PT Puerto Rico

amonensis Smith et al. 1991 PT Puerto Rico

amonensis Smith et al. 1991 PT Puerto Rico

amonensis Smith et al. 1991 PT Puerto Rico

amonensis Smith et al. 1991 PT Puerto Rico

amonensis Smith et al. 1991 PT Puerto Rico

amonensis Smith et al. 1991 PT Puerto Rico

amonensis Smith et al. 1991 PT Puerto Rico

amonensis Smith et al. 1991 PT Puerto Rico

specimen

specimen

specimen

specimen