________________________________ 
Species   Symmachia threissa

Symmachia threissa threissa

Hewitson, 1870

White-notched Metalmark

Nicaragua to Colombia

TL: Nicaragua

threissa Hewitson 1870 T Nicaragua

threissa Hewitson 1870 T Nicaragua

threissa Hewitson 1870 T Nicaragua

threissa Hewitson 1870 T Nicaragua

threissa Hewitson 1870 T Nicaragua

specimen

specimen

specimen

specimen
Symmachia threissa seducta
Brévignon, 1993TL: French Guiana