________________________________ 
Species   Symmachia xypete

Symmachia xypete

(Hewitson, 1870)

Tiger-striped Metalmark

Nicaragua to Panama

TL: Nicaragua

xypete Hewitson 1870 T Nicaragua

xypete Hewitson 1870 T Nicaragua

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures