________________________________ 
Species   Teratophthalma bacche

Teratophthalma bacche bacche

(Seitz, 1916)TL: Colombia


bacche Seitz 1916 T Colombia

bacche Seitz 1916 T Colombia

Teratophthalma bacche adulter

Stichel, 1929TL: Peru


adulter Stichel 1929 T Peru

adulter Stichel 1929 T Peru

monochroma Seitz 1913 T

monochroma Seitz 1913 T