________________________________ 
Species   Thaeides pyrczi

Thaeides pyrczi

(K. Johnson, Le Crom &
Constantino, 1997)

Pyrcz's Hairstreak

Venezuela

TL: Venezuela

pyrczi Johnson et al. 1997 T Venezuela

pyrczi Johnson et al. 1997 T Venezuela

pyrczi Johnson et al. 1997 T ?Venezuela

pyrczi Johnson et al. 1997 T ?Venezuela