________________________________ 
Species   Theclopsis epidius

Theclopsis epidius

(Godman & Salvin, 1887)

Epidius Hairstreak

Panama to Colombia

TL: Panama; Colombia

epidius Godman & Salvin 1887 ST Panama;Colombia

epidius Godman & Salvin 1887 ST Panama;Colombia

epidius Godman & Salvin 1887 ST Panama;Colombia

epidius Godman & Salvin 1887 T Panama;Colombia

epidius Godman & Salvin 1887 T Panama;Colombia

nota Druce 1907 T Colombia

nota Druce 1907 T Colombia

burica Dyar 1914 T Panama

burica Dyar 1914 T Panama

burica Dyar 1914 T Panama

burica Dyar 1914 T Panama

burica Dyar 1914 T Panama

burica Dyar 1914 T Panama

burica Dyar 1914 T Panama

burica Dyar 1914 T Panama

velezi Johnson & Le Crom 1997 T Colombia

velezi Johnson & Le Crom 1997 T Colombia

epidius Godman & Salvin 1887 OI Panama;Colombia

epidius Godman & Salvin 1887 OI Panama;Colombia

specimen

specimen