________________________________ 
Species   Thereus enenia

Thereus enenia

(Hewitson, 1867)

Enenia Hairstreak

Guianas to C Brazil

TL: ?

enenia Hewitson 1867 T

enenia Hewitson 1867 T