Neominois ridingsii stretchii (W. H. Edwards, 1870);   Ridings' Satyr,   Comments: W WY to W CO, W to SE OR, NV, N AZ.

♀ USA: OREGON: Deschutes Co., Pine Mountain near Pine Mtn. Observatory, 23-VII-2010