________________________________ 
Anteros chrysoprasta roratus Godman & Salvin, 1886;   Elegant Anteros,   Comments: S Mexico to Panama.

Anteros chrysoprasta roratus

Godman & Salvin, 1886

Elegant Anteros

S Mexico to Panama